Ngày 04/5/2020 học sinh trường TH An Ninh A đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng bệnh COVID-19